Política de privacitat

Informació sobre el tractament de dades personals

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l’informem que la FUNDACIÓ VALLPARADÍS, F.P.C. amb NIF G59747535, i domicili al C. Sant Antoni 32 de Terrassa (Barcelona), és l’entitat responsable del tractament de les dades personals a les quals tingui accés amb motiu de la sol·licitud d’informació sobre la seva oferta de serveis, i de la prestació del servei contractat.

El Responsable ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (dpd@mutuaterrassa.cat).

La finalitat del tractament de les dades és la gestió de la sol·licitud d’informació sobre els seus serveis, i la prestació els serveis contractats.

La base legal per al tractament és la relació precontractual o contractual (art. 6.1 b RGPD), i en relació amb les dades de categoria especial a les quals es pugui tenir accés, és d’aplicació l’exempció de prohibició de tractar-les de l’art. 9.2 a-c-h RGPD.

Les dades es conservaran, com a mínim, durant un any des de la sol·licitud d’informació precontractual, i en el seu cas, durant tota la vigència de la relació contractual de serveis i, posteriorment, durant els terminis establerts en la legislació vigent per a la prescripció de les obligacions contractuals, comptables i fiscals, així com per a les accions de responsabilitat que es puguin exigir.

FUNDACIÓ VALLPARADIS FPC podrà comunicar les dades tractades a d’altres entitats o organismes públics o privats relacionats amb el servei contractat, sempre i quan sigui necessari per a la prestació del servei (encarregats del tractament), o quan així es prevegi legalment. Així mateix, podran comunicar-se les dades a les autoritats judicials i administratives quan es sol·licitin en el marc d’un procediment judicial o en l’exercici de funcions inspectores. No està prevista la transferència internacional de dades.

L’interessat pot exercir els següents drets: d’accés a les seves dades personals; sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pera les finalitats per a les quals varen ser recollides; limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions; oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. En aquest cas l’entitat deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions; portabilitat (rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats).

Per a l’exercici d’aquests drets, es pot adreçar per escrit a la FUNDACIÓ VALLPARADIS, FPC, en el seu domicili de Terrassa, carrer Sant Antoni 32, identificant-se degudament, o per correu electrònic al seu Delegat de protecció de dades.

Els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control de Protecció de Dades competent, en cas que considerin que s’ha vulnerat els seus drets.