Voleu conèixer Cambrils Suite?

Contacteu amb nosaltres per visitar el centre

Responsable del tractament: FUNDACIÓ VALLPARADÍS, F.P.C.
Finalitat del tractament: Tramitar i donar resposta a la seva petició de contacte. Drets: per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, es pot adreçar per escrit a FUNDACIÓ VALLPARADIS FPC a (c/ Sant Antoni, 32, Terrassa CP 08221), o per correu electrònic al seu delegat de protecció de dades (dpd@mutuaterrassa.cat). Per a més informació, pot consultar la nostra política de protecció de dades clicant l'enllaç, o a l'apartat corresponent de la web.

X
##avis_legal##

Política de privacitat
Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant la pàgina web i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que l’entitat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.
1.- Identificació del titular responsable del tractament
FUNDACIÓ VALLPARADÍS FPC, amb NIF G59747535, i domicili a c/ Sant Antoni, 32, 08221 Terrassa.
Delegat de Protecció de Dades: dpd@mutuaterrassa.cat
2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació
A l’entitat tractem les dades personals dels usuaris de la web per a les següents finalitats: Per atendre qualsevol sol·licitud que ens faci arribar a través dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte. En el cas que es facilitin dades personals a través dels formularis de què disposa la web, l’informem que les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents als formularis, en els quals se li informarà també de l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, així com les comunicacions a tercers si escau.
Bases legals per al tractament: La base legal per al tractament és l'autorització de l'usuari que es considera atorgada en acceptar la present política de protecció de dades.
El termini de conservació: Les dades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva eliminació.
3.- Destinataris de les dades personals
L’entitat comunicarà les seves dades a tercers en els següents supòsits:

 • Per obligació legal, a les autoritats judicials que ho sol·licitin en exercici de les seves competències.
 • En el marc d’una investigació policial.
4.- Drets dels titulars de les dades
Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:
 • Accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
 • Limitació: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Oposició: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.
L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT http://apdcat.gencat.cat/ca/inici) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.
Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant a la seva petició la següent informació:
 • Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)
 • Adreça de contacte
 • Dret que vol exercir
 • Sobre quines dades concretes formula la seva petició
En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.
5.- Seguretat en el tractament
Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’entitat aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

##close##

Residència i centre de dia

 • Entorn familiar en un ambient tranquil
 • Ubicació a Cambrils, en plena natura
 • Accessibilitat vianants i vehicles amb aparcament privat
 • Residència gestionada per la Fundació Vallparadís de MútuaTerrassa
 • Mantenim el teu projecte de vida
 • Personalitzem la teva estada

Cambrils Suite és una residència i centre de dia per a persones grans que ofereix un servei d’acolliment residencial permanent o temporal. La seva situació estratègica, enmig de la natura, fa que sigui un espai amb unes condicions molt especials per viure la vida envoltat de paratges naturals, plens de llum i de tranquil·litat.

 • Atenció personalitzada als gustos i necessitats de cada resident
 • Entorn familiar en un ambient tranquil
 • Comunicació dìària amb les famílies
 • Activitats lúdiques, estimulants i terapèutiques
 • Cuina pròpia amb menú a escollir i adaptat a cada resident
 • Espais exteriors:
  • Jardins
  • Zona barbacoa
  • Piscina
  • Hort
 • Pàrquing privat

Cambrils Suite

Respira natura

Telèfon: 877 97 95 34
Adreça: Ctra. de Cambrils a Montbrió km 3 – 43850 Cambrils
Correu electrònic: cambrilssuite@fundaciovallparadis.cat
Segueix-nos a Instagram i Facebook @cambrilssuite